REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ebudom.pl

obowiązuje od dnia 05.11.2018 r. (wer. 1)

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego www.ebudom.pl

Spis treści       

1. Definicje

2. Dane kontaktowe

3. Postanowienia ogólne

4. Pliki cookies i treści bezprawne

5. Rejestracja i składanie zamówień

6. Realizacja zamówień

7. Reklamacje

8. Sposoby i terminy płatności

9. Odstąpienie od umowy

10. Zwrot należności Klientom

11. Pozasądowe metody rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

13. Zmiana Regulaminu

1. Definicje

Sprzedawca - Budom Market Sp. z o.o. Sp. K. zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684857, NIP: 777-10-01-797, REGON: 367692083, z siedzibą przy ul. Składowa 5, 61-888 Poznań, posługujący się dla potrzeb kontaktów z klientami adresem elektronicznym sklep@budom-market.pl oraz numerem telefonu 600 022 208

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;  

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.  

Towar/Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta. 

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

Sklep internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym sklep.budom-market.pl.

Konto klienta - podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zamówienia.

Hasło - ustalony przez Klienta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do zalogowania się do konta Klienta.

Login - adres poczty elektronicznej Klienta, podany przy rejestracji Konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady  dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Ustawa - ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym.

2. Dane kontaktowe

2.1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.ebudom.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę.

2.2. Kontakt w sprawie reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:

e-mail: sklep@budom-market.pl

telefon: 600 022 208  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-14.00

adres do korespondencji pisemnej:

Budom Market Sp. z o.o. Sp. K, 61-888 Poznań, ul. Składowa 5

2.3. Koszty połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym danego operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta konsument.

3. Postanowienia ogólne

3.1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, postępowania reklamacyjnego.

3.2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

3.3. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

3.4. Kupujący może utworzyć konto klienta. Utworzenie konta klienta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta klienta zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

3.5. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieokreślony.

3.6. W celu utworzenia konta klienta konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia konsumentowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia.

3.7. Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim:

a) zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją,

b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych konsumenta w celu realizacji zamówień,

c) ustanowieniu loginu i hasła do konta przez klienta,

d) zaznaczeniu opcji wyboru woli kupującego założenia konta.

3.8. Hasło do konta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu hasła i loginu w poufności.

3.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez konsumenta osobom trzecim haseł do konta oraz loginu.

3.10. Klient może w dowolnym czasie usunąć konto zgłaszając chęć jego usunięcia Sprzedawcy drogą elektroniczną bądź usunąć je samodzielnie, zaznaczając odpowiednią opcję wyboru w panelu klienta. Żądanie usunięcia konta lub samodzielne jego usunięcie stanowi wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta klienta.

3.11. Sprzedawca również może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta klienta wysyłając wypowiedzenie na adres poczty klienta. Wypowiedzenie może być dokonane, w przypadku gdy konsument w rażący sposób zakłóca funkcjonowanie sklepu, lub narusza prawa innych kupujących lub osób trzecich oraz w przypadku gdy konsument podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, bądź też podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.

3.12. Klient może składać zamówienia bez zakładania konta.

3.13. Składając zamówienie bez zakładania konta konsument powinien zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy.

3.14. Sprzedawca prowadzi w ramach Sklepu Internetowego sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3.15. Wszystkie Towary/Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych (chyba, że w opisie Towaru/Produktu wada została wyraźnie zaznaczona, np. w przypadku towarów powystawowych) oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.16. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3.17. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne.

3.18. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności zobowiązuje się do nierozsyłania spamu oraz nieprowadzenia na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

3.19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Pliki cookies i treści bezprawne

4.1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają Sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu.

4.2. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą klienta, a zgoda jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej

4.3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu oraz innych kupujących.

4.4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne  służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcania danych osobowych i informacji przez innych kupujących oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych. 

4.5. Klient nie może podejmować czynności polegających na: 

a) rozsyłaniu lub umieszczaniu w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczania treści naruszających prawo (SPAM, zakaz umieszczania treści bezprawnych),

b) modyfikowaniu jakichkolwiek treści sklepu internetowego, plików, jego funkcjonalności lub sprawności działania, za wyjątkiem aktualizowania swoich danych w koncie klienta. 

5. Rejestracja i składanie zamówień

5.1. Zamówienia mogą być składane zarówno po wcześniejszej rejestracji Klienta w systemie (założenie konta Klienta ułatwi mu podgląd wszystkich zamówień) jak również bez uprzedniej rejestracji. 

5.2. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło. Ponadto Klient w procesie rejestracji powinien zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zawierania Umów Sprzedaży. 

5.3. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania zarówno loginu jak i hasła w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

5.4. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.

5.5. Po zarejestrowaniu się Klienta w Sklepie Internetowym, każdorazowe jego logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5.6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia założonego konta. W tym celu Klient powinien wysłać Sprzedawcy wiadomość e-mail na adres: sklep@budom-market.pl lub usunąć je samodzielnie.

5.7. Składając zamówienie bez uprzedniej rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a) Imię i nazwisko

b) numer telefonu

c) e-mail

d) dokładny adres Klienta w przypadku osoby prywatnej 

e) w przypadku firmy bądź instytucji, pełnej nazwy firmy, nr NIP oraz  dokładny adres

f) należy wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

g) zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu

5.8. Informacje o Towarach dostępnych w ramach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

5.9. Ceny Towarów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

b) nie zawierają kosztów dostawy.

5.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany ceny Towarów. 

5.11. Promocje zamieszczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego nie podlegają łączeniu o ile co innego nie wynika z treści oferty.

5.12. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętego jednym Zamówieniem.

5.13. Klient składa Zamówienia poprzez platformę sklepową:

a) wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentowych oferowanego Towaru/Produktu oraz ilość,

b) podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego,

c) wskazując sposób i adres dostawy,

d) wskazując adres na jaki ma być wystawiona faktura, jeśli taką opcję wybrał,

e) wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach procesu zamawiania.

5.14. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5.15. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a) zalogować się na swoje konto posiadane w Sklepie Internetowym,

b) wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia poprzez wypełnienie formularza Zamówienia,

c) wybrać sposób dostawy Towaru,

d) podać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru, jak również podać swój numer telefonu w razie dostawy kurierskiej,

e) potwierdzić złożenie Zamówienia oraz gotowość zapłaty ceny sprzedaży, poprzez wybór opcji „Złóż zamówienie i zapłać".

5.16. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności prawidłowo poda swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres korespondencyjny, na który Towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5.17. Skuteczne złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru objętego Zamówieniem.

5.18. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta w procesie rejestracji, zawierającej w swej treści potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.

5.19. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

5.20. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien wybrać taką opcję w ramach posiadanego konta w Systemie Teleinformatycznym prowadzonym w ramach Sklepu Internetowego.

5.21. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje z chwilą:

a) uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w wyniku wpłaty dokonanej przez Klienta. Sprzedawca podaje rachunek bankowy, o którym mowa powyżej w treści wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 11,

b) potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 11, w sytuacji gdy Klient wybiera opcję płatności przy odbiorze Towaru.

6. Realizacja zamówień

6.1. Sprzedawca wysyła Towar zamówiony przez Klienta pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Termin realizacji zamówienia 2-5 dni

6.2. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

6.3. Towar dostarczany jest, według wyboru Klienta:

a) za pomocą wyspecjalizowanych przedsiębiorstw świadczących usługi doręczeń kurierskich,

c) poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
    Magazyn, Budom Market, ul. Składowa 5, 61-888 Poznań w godzinach otwarcia sklepu, jednak po uprzednim potwierdzeniu przez Sprzedawcę - zmiana statusu na "Gotowe do odbioru"

6.4. Przesyłka z Towarem dostarczona jest na koszt Klienta, zgodnie z terminem podanym w ofercie sprzedaży Towaru zamieszczoną w ramach Sklepu Internetowego, który rozpoczyna swój bieg:

a) w przypadku płatności z góry w dniu następującym po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, tj. w dniu otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty przez Klienta.

6.5. Towar dostarczamy wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

7. Reklamacje

7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

7.2. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w terminie czternastu dni oraz do powiadomienia go o sposobie dalszego postępowania, w szczególności o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.3. Od dnia 10 stycznia 2017 roku Sprzedawca będzie obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku danych w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

7.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 

7.5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu tego Towaru i opisem reklamacji do Sprzedawcy.

7.6.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.7. Konsument zawierający umowę ze Sprzedawcą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Konsument zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Towaru.

8. Sposoby i terminy płatności

8.1. Wszystkie ceny Towaru są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej. Nie zawierają kosztu dostawy.

8.2. Ceny Towaru są podane w ofercie na stronach internetowych sklepu internetowego.

8.3. Koszty dostawy podane są na stronach sklepu internetowego podczas procesu zamawiania, zarówno przed, jak i w chwili złożenia zamówienia i są dodawane do ceny Towaru. W przypadku zamówień niestandardowych cena dostawy jest ustalana indywidualnie mailowo lub telefonicznie. Łączna wartość zamówienia obejmuje cenę oraz koszt dostawy i jest podana na stronie internetowej sklepu podczas procesu zamawiania.

8.4. Informacje o cenie Towaru oraz ich istotnych właściwościach są umieszczone przy oferowanym na stronie sklepu Towarze.

8.5. W ramach sklepu internetowego dostępne są następujące formy płatności:

a) poprzez platformę płatniczą Przelewy24

b) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy

c) gotówka/karta przy odbiorze osobistym

8.6. W przypadku płatności w formie przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Numer zamówienia jest widoczny podczas dokonywania kolejnych etapów procesu zamawiania oraz w informacji potwierdzającej dokonanie zakupu, wysłanej na wskazany przy rejestracji klienta adres poczt mailowej.

8.7. Płatności on-line, dokonywane przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą, dokonywane są w sposób natychmiastowy. W razie wyboru płatności przelewem tradycyjnym, termin wymagalności wynosi trzy (3) dni.

8.8. Koszty wysyłek

a)Kurier DHL

Opłata naliczana w zależności od wagi produktów. Do 30 kg maksymalne wymiary przesyłki wynoszą: 120x60x60cm. Od kwoty 150 zł za przesyłkę towar wysyłany jest na palecie. Przesyłki paletowe nie    zawierają usługi wniesienia. Maksymalne wymiary przesyłki paletowej wynoszą: 120x80x200cm. W niektórych sytuacjach (klient zostanie o nich wcześniej poinformowany) wymagany będzie zwrot palet.

Waga do 30 kg - 19,90 zł

          do 50 kg - 110 zł

          do 200 kg - 150 zł

          do 400 kg - 165 zł

          do 800 kg - 185 zł

b) Kurier DHL za pobraniem

Opłata naliczana w zależności od wagi produktów. Do 30 kg maksymalne wymiary przesyłki wynoszą: 120x60x60cm. Od kwoty 165 zł za przesyłkę towar wysyłany jest na palecie. Przesyłki paletowe nie    zawierają usługi wniesienia. Maksymalne wymiary przesyłki paletowej wynoszą: 120x80x200cm. W niektórych sytuacjach (klient zostanie o nich wcześniej poinformowany) wymagany będzie zwrot palet.

Waga do 30 kg - 27 zł

          do 50 kg - 135 zł

          do 200 kg - 165 zł

          do 400 kg - 175 zł

          do 800 kg - 195 zł

c) dostawa na terenie Poznania 20 zł.

    W przypadku zakupów powyżej 300 zł dostaw na terenie Poznania jest darmowa.

9. Odstąpienie od umowy

9.1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wynikających z wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy inny sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9.2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a) od daty otrzymania zrealizowanego Zamówienia (wydania Towaru),

b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego Zamówienia (jeżeli Zamówienie jest realizowane w częściach).

9.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 9.1 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu znajdującego się TUTAJ.

9.5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży wraz z poniesionymi przez niego kosztami dostawy.

9.6. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Towaru, jego cech lub funkcjonowania.

9.7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

10. Zwrot należności Klientom

10.1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9,

b) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny.

10.2. W przypadku zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.3. Sprzedawca dokona zwrotu należności (cena sprzedaży oraz poniesione koszty dostawy) Klientowi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w procesie zgłoszenia reklamacji lub odstąpienia od umowy.

11. Pozasądowe metody rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

12. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

12.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca, w zakresie, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

12.2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.

12.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych w celu ich aktualizacji i weryfikacji w każdym czasie.

12.4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie i zapłać" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych osobowych poprzez edycję profilu konta.

12.5. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: sklep@budom-market.pl

12.6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail do Klienta.

12.7. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w Systemie Teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

13. Zmiana Regulaminu

13.1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

13.2. Zamówienie złożone przez Klienta przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu będzie realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Budom Market online! Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018, BUDOM MARKET Sp. z o.o. Sp. K.